Algemene voorwaarden Scuba Original Divecenter

Artikel 1: Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Scuba Original Divecenter: Scuba Original Divecenter te Obdam;
  • klant: de natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met Scuba Original Divecenter met betrekking tot het afnemen van diensten of producten dan wel daar de intentie toe heeft;
  • overeenkomst: de mondelinge of schriftelijke overeenstemming tussen een klant en Scuba Original Divecenter over het afnemen van diensten, waaronder opleidingen, cursussen en activiteiten, en/of producten;
  • personeel: alle personen die in dienst en/of in opdracht van Scuba Original Divecenter werkzaamheden verrichten;
  • diensten en producten: alle diensten en producten geleverd door Scuba Original Divecenter, waaronder o.a. duikopleidingen, -cursussen, introductieduiken, losse begeleide duiken, kinderfeestjes alsmede de verhuur en verkoop van materialen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Scuba Original Divecenter.
 3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig mocht blijken, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen dan in overleg treden om tot een vervangende regeling te komen die zo nauw mogelijk aanleunt bij de bedoeling van de te vervangen bepaling.
 4. Scuba Original Divecenter heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie wordt na wijziging gepubliceerd op de website van Scuba Original Divecenter.
 5. Op alle overeenkomsten gesloten met Scuba Original Divecenter is het Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomt tussen de klant en Scuba Original Divecenter kan mondeling (in persoon of telefonisch) en/of schriftelijk via info@scubaoriginal.nl of via inschrijving op www.scubaoriginal.nl tot stand komen.
 2. Indien het een overeenkomst betreft met een minderjarige, is deze pas definitief na overleg tussen Scuba Original Divecenter en de ouder(s) of wettelijk voogd.

Artikel 3: Deelname opleiding/cursus/activiteit

 1. Een klant kan een overeengekomen opleiding, cursus of activiteit uitsluitend volgen op de dagen zoals deze op de datum van inschrijving op www.scubaoriginal.nl bekend zijn gemaakt, de startdatum die werd gekozen bij de inschrijving of – voor zover geen startdatum gekozen kon worden – de datum die partijen zijn overeengekomen.
 2. Indien een klant daar van af wenst te wijken, kan dit uitsluitend na overleg en goedkeuring van Scuba Original Divecenter.
 3. Indien een klant niet in staat is één of meerdere opleidings-/cursusdagen of lessen bij te wonen, om welke reden dan ook, is Scuba Original Divecenter niet verplicht tot het mogelijk maken, of organiseren van alternatieve opleidings-/cursusdagen of lessen. Echter, vaak is instroming in dezelfde cursus doch op een andere datum, of privéles tegen meerprijs mogelijk.
 4. Een klant heeft geen recht op restitutie van de kosten verbonden aan opleidings-/cursusdagen, lessen en/of activiteiten die de Klant niet heeft kunnen volgen.
 5. Scuba Original Divecenter behoudt zich het recht voor om geplande opleidings-/cursusdagen, lessen of data van activiteiten te wijzigen in verband met weersomstandigheden, te weinig deelnemers of andere omstandigheden buiten de invloedsfeer van Scuba Original Divecenter. In overleg met de klant zal Scuba Original Divecenter een nieuwe dag inplannen.

Artikel 4: Betaling

 1. Bij inschrijving van een opleiding/cursus dient een aanbetaling van € 100,00 te worden gedaan.
 2. Het overige lesgeld alsook de kosten van een activiteit (zoals een introductie- of begeleide duik en een kinderfeestje) moeten voor aanvang volledig worden voldaan op basis van een door Scuba Original Divecenter verzonden factuur, tenzij anders overeengekomen.
 3. Scuba Original Divecenter hanteert voor een opleiding/cursus een betalingstermijn van 14 dagen, met uitzondering van het bepaalde in artikel 4.4.
 4. Indien een inschrijving minder dan 2 weken voor aanvang van een opleiding/cursus plaatsvindt, dient het factuurbedrag direct na verzending van de factuur te worden voldaan.
 5. De kosten van de verhuur van materialen dienen bij het ophalen van de materialen te worden voldaan.

Artikel 5: Annulering

 1. Bij annulering door een klant binnen 4 weken voor aanvang van een opleiding/cursus of activiteit brengt Scuba Original Divecenter de volgende kosten in rekening: – annulering minder dan 4 maar meer dan 2 weken voor aanvang: 25% van het factuurbedrag; – annulering minder dan 2 weken maar meer dan één week voor aanvang: 50% van factuurbedrag; – bij annulering binnen 1 week voor aanvang: 100% van het factuurbedrag.
 2. Indien de klant zonder bericht niet verschijnt op een(/de) afgesproken lesdag(en), zal geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.
 3. Voor het geval de klant, ondanks het gestelde in de artikelen 4.3 en 4.4, (nog) niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan en minder dan 4 weken voor aanvang annuleert, zal Scuba Original Divecenter alsnog – al dan niet middels incassomaatregelen – de betalingsverplichting afdwingen bij de klant.
 4. Indien bij annulering door de klant sprake is van aantoonbare overmacht, worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht. Of hier sprake van is, is uiteindelijk ter bepaling van Scuba Original Divecenter.
 5. Eventuele terugbetalingen zullen door Scuba Original Divecenter binnen 14 dagen na het ontstaan van de terugbetalingsverplichting worden voldaan.
 6. Indien de klant één van de vragen op de Medische Verklaring met een JA heeft beantwoord, dient de Klant een door een keuringsarts afgegeven bewijs van goedkeuring te overleggen. Indien de keuringsarts de klant ongeschikt voor de duiksport acht voor aanvang van de cursus, heeft de Klant recht op restitutie van het opleidingsbedrag, ten bedrage van de hoeveelheid die tot dan toe is voldaan.

Artikel 6:Voortijdige beëindiging en restitutie

 1. Indien de klant na de start van de opleiding/cursus deze voortijdig wenst te beëindigen, en er geen sprake is van aantoonbare overmacht, zal er geen restitutie van plaatsvinden van het factuurbedrag.
 2. Indien de klant de opleiding/cursus voortijdig wenst te beëindigen, en er sprake is van aantoonbare overmacht, zal er restitutie plaatsvinden van gemaakte betalingen die verband houden met de betreffende opleiding, voor ten hoogste een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot het deel van de opleiding/cursus dat niet meer gevolgd zal worden.
 3. Het bepaalde in artikel 6.2 geldt niet voor kosten van verstrekte opleidings-/cursusmaterialen. Indien lesmateriaal zich evenwel in nieuwstaat bevindt, kán Scuba Original Divecenter besluiten het opleidings-/cursusmateriaal terug te nemen en de kosten daarvan al dan geheel te restitueren.

Artikel 7: Gebruik duikuitrusting

 1. Indien de klant duikmaterialen huurt of in bruikleen heeft gekregen voor de duur van een opleiding, dan dient de klant de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht te nemen ten aanzien van deze duikmaterialen.
 2. Bij verlies of diefstal wordt de aanschafwaarde van de duikmaterialen door Scuba Original Divecenter bij de klant in rekening gebracht.
 3. Indien is vastgesteld dat de duikmaterialen door onzorgvuldig handelen van de klant beschadigd of defect geraakt zijn, zullen de kosten voor herstel of vervanging eveneens door Scuba Original Divecenter bij de klant in rekening worden gebracht.
 4. Indien een klant materialen huurt bij Scuba Original Divecenter, zal hiervoor een aparte (huur)overeenkomst getekend worden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Aan alle vormen van duiken, dus ook opleidingen zijn risico’s verbonden. De klant wordt geacht bekend te zijn met deze risico’s en deze ook te aanvaarden. Door het ondertekenen van de ‘Verklaring van Risico’s en Aansprakelijkheid’ geeft de klant hier blijk van. Scuba Original Divecenter en/of haar personeel kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade (ten gevolge van onder meer overlijden, lichamelijk of geestelijk letsel, ongevallen en kwetsing) welke door de klant of derden geleden wordt, voorvloeiend uit de risico’s die logischerwijs verbonden zijn met het uitoefenen van de duiksport.
 2. Scuba Original Divecenter zal haar verplichtingen jegens de klant naar beste weten en kunnen tot uitvoering brengen en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.
 3. Bij het niet nakomen van haar verplichtingen door Scuba Original Divecenter, zal het te verhalen schadebedrag nooit hoger zijn dan het originele factuurbedrag. Scuba Original Divecenter zal nooit aansprakelijk zijn voor gevolgschade.
 4. Scuba Original Divecenter kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden. Hieronder worden in ieder geval verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Scuba Original Divecenter en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Scuba Original Divecenter kunnen worden toegerekend.
 5. Scuba Original Divecenter is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verduistering, vermissing of verwisseling van door klanten of bezoekers meegebrachte zaken.

Artikel 9: Geheimhouding

Alle informatie die Scuba Original Divecenter verkrijgt van de klant zal vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden (met uitzondering van PADI) worden verstrekt, tenzij Scuba Original Divecenter daartoe kan worden verplicht. De privacyverklaring van Scuba Original Divecenter geeft nadere informatie hoe persoonsgegevens worden verwerkt.

Scuba Original Algemene Voorwaarden